சமீபத்திய முடிவுகள்: 4246

சீட்டிழுப்பு இல.: 4246

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 37,180,999.00
1
ரூ. 37,180,999.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
111
ரூ. 1,110,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1122
ரூ. 1,122,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11160
ரூ. 1,116,000.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
110619
ரூ. 2,212,380.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
114
ரூ. 114,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1102
ரூ. 110,200.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11081
ரூ. 554,050.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
44210
ரூ. 884,200.00
மொத்தம்
179541
47,593,829.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00