• ஞாயிறு
  • திங்கள்
  • செவ்வாய்
  • புதன்
  • வியாழன்
  • வெள்ளி
  • சனி
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 15,793,270.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 4201

சீட்டிழுப்பு இல.: 4201

திகதி: சனி ஆவணி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,164,930.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
89
ரூ. 890,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
903
ரூ. 903,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8980
ரூ. 898,000.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
88922
ரூ. 1,778,440.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
88
ரூ. 88,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
897
ரூ. 89,700.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
8870
ரூ. 443,500.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
35593
ரூ. 711,860.00
மொத்தம்
144360
8,692,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo