சமீபத்திய முடிவுகள்: 4169

சீட்டிழுப்பு இல.: 4169

திகதி: திங்கள் ஆனி 29, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஆனி 29, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 30,126,918.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
88
ரூ. 880,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
859
ரூ. 859,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8551
ரூ. 855,100.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
84797
ரூ. 1,695,940.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
88
ரூ. 88,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
861
ரூ. 86,100.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
8470
ரூ. 423,500.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
33834
ரூ. 676,680.00
மொத்தம்
137566
8,454,320.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00