சமீபத்திய முடிவுகள்: 4116

சீட்டிழுப்பு இல.: 4116

திகதி: திங்கள் மாசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,901,411.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
124
ரூ. 1,240,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1262
ரூ. 1,262,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12527
ரூ. 1,252,700.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
123943
ரூ. 2,478,860.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
13
ரூ. 130,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
142
ரூ. 142,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1232
ரூ. 123,200.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12453
ரூ. 622,650.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
49585
ரூ. 991,700.00
மொத்தம்
201291
13,043,110.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo