சமீபத்திய முடிவுகள்: 4113

சீட்டிழுப்பு இல.: 4113

திகதி: வியாழன் மாசி 13, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 13, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
14
ரூ. 1,400,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
133
ரூ. 1,330,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1290
ரூ. 1,290,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12916
ரூ. 1,291,600.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
127566
ரூ. 2,551,320.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
115
ரூ. 115,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1247
ரூ. 124,700.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12765
ரூ. 638,250.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
51043
ரூ. 1,020,860.00
மொத்தம்
207101
11,871,730.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo