சமீபத்திய முடிவுகள்: 4065

சீட்டிழுப்பு இல.: 4065

திகதி: ஞாயிறு மார்கழி 08, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு மார்கழி 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,048,756.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
91
ரூ. 910,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
992
ரூ. 992,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9758
ரூ. 975,800.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
96876
ரூ. 1,937,520.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
101
ரூ. 101,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
987
ரூ. 98,700.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
9718
ரூ. 485,900.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
38662
ரூ. 773,240.00
மொத்தம்
157205
11,264,160.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo