சமீபத்திய முடிவுகள்: 4061

சீட்டிழுப்பு இல.: 4061

திகதி: திங்கள் மார்கழி 02, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மார்கழி 02, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,497,317.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
105
ரூ. 1,050,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1085
ரூ. 1,085,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10877
ரூ. 1,087,700.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
107488
ரூ. 2,149,760.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
12
ரூ. 120,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
111
ரூ. 111,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1078
ரூ. 107,800.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10756
ரூ. 537,800.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
43120
ரூ. 862,400.00
மொத்தம்
174644
10,211,460.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo