சமீபத்திய முடிவுகள்: 4045

சீட்டிழுப்பு இல.: 4045

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
119
ரூ. 1,190,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1156
ரூ. 1,156,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11571
ரூ. 1,157,100.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
114771
ரூ. 2,295,420.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
12
ரூ. 120,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
117
ரூ. 117,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1142
ரூ. 114,200.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11519
ரூ. 575,950.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
46074
ரூ. 921,480.00
மொத்தம்
186495
12,847,150.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00