சமீபத்திய முடிவுகள்: 3987

சீட்டிழுப்பு இல.: 3987

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 19,438,916.20
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
119
ரூ. 1,190,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1208
ரூ. 1,208,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12095
ரூ. 1,209,500.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
120047
ரூ. 2,400,940.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
14
ரூ. 140,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
124
ரூ. 124,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1277
ரூ. 127,700.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11916
ரூ. 595,800.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
47892
ரூ. 957,840.00
மொத்தம்
194704
11,053,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo