சமீபத்திய முடிவுகள்: 3982

சீட்டிழுப்பு இல.: 3982

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,979,656.20
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
110
ரூ. 1,100,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1138
ரூ. 1,138,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11358
ரூ. 1,135,800.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112464
ரூ. 2,249,280.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
13
ரூ. 130,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
108
ரூ. 108,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1153
ரூ. 115,300.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11222
ரூ. 561,100.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
45037
ரூ. 900,740.00
மொத்தம்
182617
12,638,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo