சமீபத்திய முடிவுகள்: 3957

சீட்டிழுப்பு இல.: 3957

திகதி: வியாழன் ஆடி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,896,738.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
112
ரூ. 1,120,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1141
ரூ. 1,141,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11362
ரூ. 1,136,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112509
ரூ. 2,250,180.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
12
ரூ. 120,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
118
ரூ. 118,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1146
ரூ. 114,600.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11268
ரூ. 563,400.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
44917
ரூ. 898,340.00
மொத்தம்
182597
10,561,720.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo