சமீபத்திய முடிவுகள்: 3896

சீட்டிழுப்பு இல.: 3896

திகதி: வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
114
ரூ. 1,140,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1129
ரூ. 1,129,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11346
ரூ. 1,134,600.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112130
ரூ. 2,242,600.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
15
ரூ. 150,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
119
ரூ. 119,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1120
ரூ. 112,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11295
ரூ. 564,750.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
44895
ரூ. 897,900.00
மொத்தம்
182176
12,589,850.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00