சமீபத்திய முடிவுகள்: 3875

சீட்டிழுப்பு இல.: 3875

திகதி: வியாழன் பங்குனி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40,940,161.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
119
ரூ. 1,190,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1169
ரூ. 1,169,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11641
ரூ. 1,164,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
115224
ரூ. 2,304,480.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
14
ரூ. 140,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
116
ரூ. 116,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1183
ரூ. 118,300.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11517
ரூ. 575,850.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
46081
ரூ. 921,620.00
மொத்தம்
187076
10,799,350.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00