சமீபத்திய முடிவுகள்: 3853

சீட்டிழுப்பு இல.: 3853

திகதி: திங்கள் மாசி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,724,734.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
100
ரூ. 1,000,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1066
ரூ. 1,066,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10717
ரூ. 1,071,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
106204
ரூ. 2,124,080.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
113
ரூ. 113,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1092
ரூ. 109,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10688
ரூ. 534,400.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
42530
ரூ. 850,600.00
மொத்தம்
172532
10,068,980.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo