சமீபத்திய முடிவுகள்: 3831

சீட்டிழுப்பு இல.: 3831

திகதி: வெள்ளி தை 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,843,055.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
113
ரூ. 1,130,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1149
ரூ. 1,149,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11394
ரூ. 1,139,400.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112729
ரூ. 2,254,580.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
110
ரூ. 110,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1132
ரூ. 113,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11339
ரூ. 566,950.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
45183
ரூ. 903,660.00
மொத்தம்
183169
10,366,790.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00