சமீபத்திய முடிவுகள்: 3805

சீட்டிழுப்பு இல.: 3805

திகதி: வியாழன் மார்கழி 06, 2018

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மார்கழி 06, 2018

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,078,619.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
10
ரூ. 1,000,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
106
ரூ. 1,060,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1049
ரூ. 1,049,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10545
ரூ. 1,054,500.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
104726
ரூ. 2,094,520.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
104
ரூ. 104,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1054
ரூ. 105,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10348
ரூ. 517,400.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
41841
ரூ. 836,820.00
மொத்தம்
169794
9,921,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00