மஹஜன சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
4459
வியாழன் சித்திரை 22, 2021
 1. X
 2. 8
 3. 2
 4. 3
 5. 9
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4458
புதன் சித்திரை 21, 2021
 1. G
 2. 5
 3. 7
 4. 3
 5. 7
 6. 1
 7. 4
மேலும்
4457
செவ்வாய் சித்திரை 20, 2021
 1. V
 2. 5
 3. 1
 4. 3
 5. 0
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4456
திங்கள் சித்திரை 19, 2021
 1. D
 2. 9
 3. 2
 4. 0
 5. 3
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4455
திங்கள் சித்திரை 12, 2021
 1. O
 2. 9
 3. 8
 4. 5
 5. 7
 6. 0
 7. 1
மேலும்
4454
ஞாயிறு சித்திரை 11, 2021
 1. V
 2. 6
 3. 3
 4. 9
 5. 2
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4453
சனி சித்திரை 10, 2021
 1. A
 2. 4
 3. 0
 4. 9
 5. 6
 6. 5
 7. 5
மேலும்
4452
வெள்ளி சித்திரை 09, 2021
 1. Z
 2. 1
 3. 7
 4. 5
 5. 1
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4451
வியாழன் சித்திரை 08, 2021
 1. K
 2. 7
 3. 4
 4. 2
 5. 7
 6. 1
 7. 0
 1. 4
 2. 0
 3. 5
 4. 5
 5. 4
 1. 2
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 1
மேலும்
4450
புதன் சித்திரை 07, 2021
 1. N
 2. 6
 3. 3
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4449
செவ்வாய் சித்திரை 06, 2021
 1. F
 2. 9
 3. 4
 4. 1
 5. 5
 6. 1
 7. 4
மேலும்
4448
திங்கள் சித்திரை 05, 2021
 1. U
 2. 8
 3. 7
 4. 9
 5. 5
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4447
ஞாயிறு சித்திரை 04, 2021
 1. N
 2. 9
 3. 9
 4. 0
 5. 4
 6. 5
 7. 8
மேலும்
4446
சனி சித்திரை 03, 2021
 1. H
 2. 8
 3. 5
 4. 2
 5. 0
 6. 4
 7. 6
மேலும்
4445
வெள்ளி சித்திரை 02, 2021
 1. S
 2. 9
 3. 3
 4. 7
 5. 3
 6. 5
 7. 4
மேலும்
4444
வியாழன் சித்திரை 01, 2021
 1. V
 2. 8
 3. 5
 4. 3
 5. 9
 6. 9
 7. 1
மேலும்
4443
புதன் பங்குனி 31, 2021
 1. Y
 2. 1
 3. 0
 4. 6
 5. 1
 6. 7
 7. 5
மேலும்
4442
செவ்வாய் பங்குனி 30, 2021
 1. D
 2. 6
 3. 9
 4. 9
 5. 4
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4441
திங்கள் பங்குனி 29, 2021
 1. G
 2. 5
 3. 2
 4. 7
 5. 4
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4440
ஞாயிறு பங்குனி 28, 2021
 1. O
 2. 4
 3. 8
 4. 4
 5. 8
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4439
சனி பங்குனி 27, 2021
 1. Y
 2. 7
 3. 3
 4. 1
 5. 0
 6. 4
 7. 0
மேலும்
4438
வெள்ளி பங்குனி 26, 2021
 1. Q
 2. 1
 3. 7
 4. 3
 5. 5
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4437
வியாழன் பங்குனி 25, 2021
 1. K
 2. 0
 3. 4
 4. 2
 5. 5
 6. 7
 7. 4
மேலும்
4436
புதன் பங்குனி 24, 2021
 1. R
 2. 6
 3. 9
 4. 5
 5. 7
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4435
செவ்வாய் பங்குனி 23, 2021
 1. H
 2. 8
 3. 0
 4. 1
 5. 4
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4434
திங்கள் பங்குனி 22, 2021
 1. G
 2. 9
 3. 9
 4. 9
 5. 9
 6. 1
 7. 3
மேலும்
4433
ஞாயிறு பங்குனி 21, 2021
 1. J
 2. 6
 3. 4
 4. 1
 5. 0
 6. 7
 7. 4
மேலும்
4432
சனி பங்குனி 20, 2021
 1. L
 2. 6
 3. 4
 4. 7
 5. 1
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4431
வெள்ளி பங்குனி 19, 2021
 1. O
 2. 7
 3. 1
 4. 3
 5. 6
 6. 7
 7. 6
மேலும்
4430
வியாழன் பங்குனி 18, 2021
 1. M
 2. 7
 3. 5
 4. 0
 5. 5
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4429
புதன் பங்குனி 17, 2021
 1. S
 2. 3
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 5
 7. 0
மேலும்
4428
செவ்வாய் பங்குனி 16, 2021
 1. K
 2. 1
 3. 5
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4427
திங்கள் பங்குனி 15, 2021
 1. K
 2. 8
 3. 2
 4. 8
 5. 7
 6. 4
 7. 3
மேலும்
4426
ஞாயிறு பங்குனி 14, 2021
 1. Y
 2. 4
 3. 6
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 8
மேலும்
4425
சனி பங்குனி 13, 2021
 1. N
 2. 0
 3. 5
 4. 1
 5. 7
 6. 8
 7. 8
மேலும்
4424
வெள்ளி பங்குனி 12, 2021
 1. T
 2. 6
 3. 3
 4. 9
 5. 3
 6. 6
 7. 5
மேலும்
4423
வியாழன் பங்குனி 11, 2021
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 1
 6. 7
 7. 1
மேலும்
4422
புதன் பங்குனி 10, 2021
 1. B
 2. 7
 3. 9
 4. 3
 5. 8
 6. 6
 7. 8
மேலும்
4421
செவ்வாய் பங்குனி 09, 2021
 1. L
 2. 8
 3. 2
 4. 7
 5. 1
 6. 0
 7. 5
மேலும்
4420
திங்கள் பங்குனி 08, 2021
 1. L
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 7
 6. 3
 7. 7
மேலும்
4419
ஞாயிறு பங்குனி 07, 2021
 1. J
 2. 7
 3. 7
 4. 0
 5. 3
 6. 7
 7. 2
மேலும்
4418
சனி பங்குனி 06, 2021
 1. J
 2. 9
 3. 9
 4. 4
 5. 4
 6. 3
 7. 0
மேலும்
4417
வெள்ளி பங்குனி 05, 2021
 1. U
 2. 5
 3. 0
 4. 2
 5. 5
 6. 9
 7. 7
மேலும்
4416
வியாழன் பங்குனி 04, 2021
 1. V
 2. 3
 3. 6
 4. 8
 5. 2
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4415
புதன் பங்குனி 03, 2021
 1. H
 2. 1
 3. 0
 4. 8
 5. 9
 6. 5
 7. 8
மேலும்
4414
செவ்வாய் பங்குனி 02, 2021
 1. O
 2. 8
 3. 5
 4. 0
 5. 9
 6. 1
 7. 4
மேலும்
4413
திங்கள் பங்குனி 01, 2021
 1. R
 2. 8
 3. 6
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 7
மேலும்
4412
ஞாயிறு மாசி 28, 2021
 1. D
 2. 4
 3. 9
 4. 0
 5. 4
 6. 5
 7. 6
மேலும்
4411
சனி மாசி 27, 2021
 1. E
 2. 5
 3. 0
 4. 7
 5. 7
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4410
வெள்ளி மாசி 26, 2021
 1. G
 2. 9
 3. 0
 4. 5
 5. 0
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4409
வியாழன் மாசி 25, 2021
 1. L
 2. 5
 3. 9
 4. 9
 5. 1
 6. 6
 7. 7
மேலும்
4408
புதன் மாசி 24, 2021
 1. Z
 2. 6
 3. 2
 4. 6
 5. 0
 6. 0
 7. 8
மேலும்
4407
செவ்வாய் மாசி 23, 2021
 1. L
 2. 3
 3. 3
 4. 5
 5. 1
 6. 7
 7. 6
மேலும்
4406
திங்கள் மாசி 22, 2021
 1. N
 2. 4
 3. 2
 4. 2
 5. 1
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4405
ஞாயிறு மாசி 21, 2021
 1. S
 2. 2
 3. 2
 4. 5
 5. 8
 6. 0
 7. 5
மேலும்
4404
சனி மாசி 20, 2021
 1. K
 2. 2
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4403
வெள்ளி மாசி 19, 2021
 1. Y
 2. 2
 3. 0
 4. 5
 5. 9
 6. 1
 7. 4
மேலும்
4402
வியாழன் மாசி 18, 2021
 1. Y
 2. 6
 3. 2
 4. 3
 5. 2
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4401
புதன் மாசி 17, 2021
 1. K
 2. 6
 3. 4
 4. 7
 5. 3
 6. 9
 7. 3
மேலும்
4400
செவ்வாய் மாசி 16, 2021
 1. G
 2. 7
 3. 8
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 7
மேலும்
4399
திங்கள் மாசி 15, 2021
 1. V
 2. 9
 3. 8
 4. 0
 5. 1
 6. 8
 7. 6
மேலும்
4398
ஞாயிறு மாசி 14, 2021
 1. P
 2. 7
 3. 3
 4. 8
 5. 7
 6. 9
 7. 6
மேலும்
4397
சனி மாசி 13, 2021
 1. Q
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 7
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4396
வெள்ளி மாசி 12, 2021
 1. C
 2. 8
 3. 0
 4. 7
 5. 8
 6. 3
 7. 5
மேலும்
4395
வியாழன் மாசி 11, 2021
 1. R
 2. 2
 3. 3
 4. 9
 5. 5
 6. 7
 7. 1
மேலும்
4394
புதன் மாசி 10, 2021
 1. K
 2. 2
 3. 7
 4. 7
 5. 9
 6. 1
 7. 6
மேலும்
4393
செவ்வாய் மாசி 09, 2021
 1. L
 2. 5
 3. 0
 4. 7
 5. 0
 6. 6
 7. 7
மேலும்
4392
திங்கள் மாசி 08, 2021
 1. P
 2. 8
 3. 3
 4. 3
 5. 8
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4391
ஞாயிறு மாசி 07, 2021
 1. U
 2. 0
 3. 0
 4. 5
 5. 2
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4390
சனி மாசி 06, 2021
 1. Y
 2. 4
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4389
வெள்ளி மாசி 05, 2021
 1. B
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 1
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4388
வியாழன் மாசி 04, 2021
 1. K
 2. 6
 3. 1
 4. 7
 5. 9
 6. 2
 7. 5
மேலும்
4387
புதன் மாசி 03, 2021
 1. F
 2. 3
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 0
 7. 4
மேலும்
4386
செவ்வாய் மாசி 02, 2021
 1. L
 2. 4
 3. 7
 4. 0
 5. 2
 6. 2
 7. 8
மேலும்
4385
திங்கள் மாசி 01, 2021
 1. N
 2. 3
 3. 6
 4. 8
 5. 4
 6. 5
 7. 2
மேலும்
4384
ஞாயிறு தை 31, 2021
 1. W
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 3
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4383
சனி தை 30, 2021
 1. W
 2. 4
 3. 7
 4. 4
 5. 5
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4382
வெள்ளி தை 29, 2021
 1. D
 2. 3
 3. 1
 4. 0
 5. 9
 6. 0
 7. 4
மேலும்
4381
வியாழன் தை 28, 2021
 1. O
 2. 2
 3. 8
 4. 3
 5. 3
 6. 1
 7. 2
மேலும்
4380
புதன் தை 27, 2021
 1. J
 2. 8
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 3
 7. 2
மேலும்
4379
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4378
திங்கள் தை 25, 2021
 1. T
 2. 6
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4377
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. Y
 2. 5
 3. 6
 4. 9
 5. 9
 6. 8
 7. 0
மேலும்
4376
சனி தை 23, 2021
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 7
 5. 3
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4375
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. Z
 2. 2
 3. 2
 4. 2
 5. 9
 6. 1
 7. 7
மேலும்
4374
வியாழன் தை 21, 2021
 1. K
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 6
 7. 8
மேலும்
4373
புதன் தை 20, 2021
 1. Y
 2. 9
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 8
மேலும்
4372
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. F
 2. 1
 3. 1
 4. 8
 5. 2
 6. 3
 7. 2
மேலும்
4371
திங்கள் தை 18, 2021
 1. S
 2. 3
 3. 5
 4. 0
 5. 3
 6. 2
 7. 4
மேலும்
4370
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. K
 2. 1
 3. 5
 4. 8
 5. 3
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4369
சனி தை 16, 2021
 1. E
 2. 5
 3. 0
 4. 3
 5. 4
 6. 8
 7. 6
மேலும்
4368
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. J
 2. 3
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4367
வியாழன் தை 14, 2021
 1. S
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 0
 6. 2
 7. 9
மேலும்
4366
புதன் தை 13, 2021
 1. U
 2. 5
 3. 5
 4. 7
 5. 1
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4365
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. P
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 4
 7. 4
மேலும்
4364
திங்கள் தை 11, 2021
 1. F
 2. 9
 3. 1
 4. 2
 5. 8
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4363
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 0
 5. 9
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4362
சனி தை 09, 2021
 1. E
 2. 9
 3. 8
 4. 1
 5. 1
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4361
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. C
 2. 7
 3. 3
 4. 0
 5. 6
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4360
வியாழன் தை 07, 2021
 1. L
 2. 5
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 1
 7. 7
மேலும்
4359
புதன் தை 06, 2021
 1. Q
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 9
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4358
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. Y
 2. 8
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 0
மேலும்
4357
திங்கள் தை 04, 2021
 1. Z
 2. 8
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4356
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. A
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 7
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4355
சனி தை 02, 2021
 1. T
 2. 1
 3. 7
 4. 2
 5. 8
 6. 6
 7. 6
மேலும்
4354
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. L
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 3
 6. 3
 7. 1
மேலும்
4353
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. U
 2. 9
 3. 9
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 8
மேலும்
4352
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. U
 2. 1
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 9
 7. 7
மேலும்
4351
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. V
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 8
 6. 0
 7. 1
மேலும்
4350
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. W
 2. 3
 3. 0
 4. 4
 5. 1
 6. 7
 7. 7
மேலும்
4349
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. E
 2. 7
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4348
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 3
மேலும்
4347
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. P
 2. 1
 3. 9
 4. 8
 5. 6
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4346
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 9
 5. 9
 6. 2
 7. 7
மேலும்
4345
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 4
 5. 7
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4344
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. L
 2. 8
 3. 3
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 3
மேலும்
4343
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. Q
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 3
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4342
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. M
 2. 8
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 9
 7. 9
மேலும்
4341
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. Y
 2. 9
 3. 5
 4. 6
 5. 4
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4340
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. J
 2. 1
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 5
மேலும்
4339
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. E
 2. 0
 3. 4
 4. 4
 5. 4
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4338
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. X
 2. 0
 3. 7
 4. 4
 5. 1
 6. 5
 7. 2
மேலும்
4337
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. D
 2. 2
 3. 1
 4. 4
 5. 7
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4336
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. D
 2. 0
 3. 8
 4. 7
 5. 8
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4335
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. K
 2. 9
 3. 4
 4. 2
 5. 4
 6. 6
 7. 4
மேலும்
4334
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. T
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4333
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 1
 4. 3
 5. 0
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4332
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 1
 4. 3
 5. 5
 6. 3
 7. 5
மேலும்
4331
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. C
 2. 7
 3. 9
 4. 7
 5. 6
 6. 8
 7. 0
மேலும்
4330
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 3
 4. 5
 5. 8
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4329
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 1
 6. 5
 7. 8
மேலும்
4328
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. X
 2. 7
 3. 6
 4. 5
 5. 5
 6. 4
 7. 6
மேலும்
4327
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 5
 7. 7
மேலும்
4326
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 5
 7. 0
மேலும்
4325
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. F
 2. 7
 3. 3
 4. 6
 5. 0
 6. 0
 7. 3
மேலும்
4324
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. S
 2. 8
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 7
 7. 5
மேலும்
4323
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 7
 4. 3
 5. 3
 6. 9
 7. 1
மேலும்
4322
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 1
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4321
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. Q
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 3
 6. 9
 7. 1
மேலும்
4320
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. G
 2. 9
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 7
 7. 3
மேலும்
4319
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. X
 2. 7
 3. 0
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4318
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 3
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4317
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. F
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 8
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4316
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. S
 2. 5
 3. 5
 4. 1
 5. 1
 6. 9
 7. 0
மேலும்
4315
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. Y
 2. 9
 3. 5
 4. 1
 5. 6
 6. 7
 7. 0
மேலும்
4314
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 7
 4. 2
 5. 9
 6. 2
 7. 7
மேலும்
4313
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. R
 2. 9
 3. 8
 4. 1
 5. 6
 6. 7
 7. 1
மேலும்
4312
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. J
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 3
 6. 1
 7. 9
மேலும்
4311
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. K
 2. 8
 3. 7
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4310
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. U
 2. 0
 3. 8
 4. 2
 5. 0
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4309
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 3
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 5
மேலும்
4308
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. C
 2. 5
 3. 9
 4. 6
 5. 9
 6. 6
 7. 4
மேலும்
4307
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 8
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4306
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. J
 2. 8
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 0
 7. 2
மேலும்
4305
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 5
 7. 5
மேலும்
4304
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. J
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4303
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 9
 4. 5
 5. 7
 6. 9
 7. 8
மேலும்
4302
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. P
 2. 5
 3. 9
 4. 5
 5. 3
 6. 6
 7. 0
மேலும்
4301
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 9
 5. 7
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4300
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. V
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 9
மேலும்
4299
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. S
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 7
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4298
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. Q
 2. 6
 3. 9
 4. 0
 5. 5
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4297
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. M
 2. 7
 3. 7
 4. 3
 5. 1
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4296
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. H
 2. 8
 3. 3
 4. 5
 5. 9
 6. 8
 7. 6
மேலும்
4295
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. Z
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 1
 6. 8
 7. 1
மேலும்
4294
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. V
 2. 4
 3. 0
 4. 0
 5. 2
 6. 7
 7. 0
மேலும்
4293
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 2
 4. 7
 5. 3
 6. 2
 7. 3
மேலும்
4292
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 7
 5. 2
 6. 0
 7. 7
மேலும்
4291
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. Z
 2. 0
 3. 8
 4. 3
 5. 0
 6. 0
 7. 4
மேலும்
4290
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 5
 4. 7
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4289
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4288
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. N
 2. 6
 3. 1
 4. 8
 5. 4
 6. 7
 7. 6
மேலும்
4287
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. D
 2. 4
 3. 0
 4. 7
 5. 9
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4286
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. E
 2. 8
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4285
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 7
 4. 2
 5. 7
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4284
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. E
 2. 0
 3. 4
 4. 4
 5. 1
 6. 1
 7. 3
மேலும்
4283
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. E
 2. 1
 3. 8
 4. 2
 5. 5
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4282
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. T
 2. 0
 3. 9
 4. 8
 5. 2
 6. 1
 7. 5
மேலும்
4281
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 8
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 3
மேலும்
4280
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. G
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 0
 6. 8
 7. 5
மேலும்
4279
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 8
 4. 8
 5. 6
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4278
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. P
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 3
 7. 0
மேலும்
4277
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 3
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 2
மேலும்
4276
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. R
 2. 8
 3. 4
 4. 1
 5. 3
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4275
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. T
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 4
மேலும்
4274
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. O
 2. 1
 3. 8
 4. 5
 5. 8
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4273
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. C
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 7
மேலும்
4272
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. U
 2. 0
 3. 8
 4. 9
 5. 3
 6. 0
 7. 8
மேலும்
4271
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. M
 2. 5
 3. 9
 4. 7
 5. 3
 6. 2
 7. 3
மேலும்
4270
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. T
 2. 4
 3. 1
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4269
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. G
 2. 2
 3. 0
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4268
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 7
மேலும்
4267
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 9
 7. 2
மேலும்
4266
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. W
 2. 5
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 8
மேலும்
4265
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4264
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. F
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 7
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4263
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. H
 2. 9
 3. 6
 4. 3
 5. 0
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4262
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. C
 2. 7
 3. 0
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4261
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. U
 2. 1
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 0
 7. 0
மேலும்
4260
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 5
 4. 9
 5. 2
 6. 9
 7. 5
மேலும்
4259
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4258
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. O
 2. 6
 3. 7
 4. 4
 5. 9
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4257
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. K
 2. 5
 3. 2
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 6
 1. 47
 2. 15
 3. 51
 4. 53
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. 4
மேலும்
4256
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. J
 2. 7
 3. 2
 4. 8
 5. 9
 6. 5
 7. 6
மேலும்
4255
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 3
 5. 3
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4254
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. Z
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 0
மேலும்
4253
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. T
 2. 8
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 8
 7. 3
மேலும்