மஹஜன சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
4380
புதன் தை 27, 2021
 1. J
 2. 8
 3. 9
 4. 5
 5. 4
 6. 3
 7. 2
மேலும்
4379
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4378
திங்கள் தை 25, 2021
 1. T
 2. 6
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4377
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. Y
 2. 5
 3. 6
 4. 9
 5. 9
 6. 8
 7. 0
மேலும்
4376
சனி தை 23, 2021
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 7
 5. 3
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4375
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. Z
 2. 2
 3. 2
 4. 2
 5. 9
 6. 1
 7. 7
மேலும்
4374
வியாழன் தை 21, 2021
 1. K
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 6
 7. 8
மேலும்
4373
புதன் தை 20, 2021
 1. Y
 2. 9
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 8
மேலும்
4372
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. F
 2. 1
 3. 1
 4. 8
 5. 2
 6. 3
 7. 2
மேலும்
4371
திங்கள் தை 18, 2021
 1. S
 2. 3
 3. 5
 4. 0
 5. 3
 6. 2
 7. 4
மேலும்
4370
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. K
 2. 1
 3. 5
 4. 8
 5. 3
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4369
சனி தை 16, 2021
 1. E
 2. 5
 3. 0
 4. 3
 5. 4
 6. 8
 7. 6
மேலும்
4368
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. J
 2. 3
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4367
வியாழன் தை 14, 2021
 1. S
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 0
 6. 2
 7. 9
மேலும்
4366
புதன் தை 13, 2021
 1. U
 2. 5
 3. 5
 4. 7
 5. 1
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4365
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. P
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 5
 6. 4
 7. 4
மேலும்
4364
திங்கள் தை 11, 2021
 1. F
 2. 9
 3. 1
 4. 2
 5. 8
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4363
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 0
 5. 9
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4362
சனி தை 09, 2021
 1. E
 2. 9
 3. 8
 4. 1
 5. 1
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4361
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. C
 2. 7
 3. 3
 4. 0
 5. 6
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4360
வியாழன் தை 07, 2021
 1. L
 2. 5
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 1
 7. 7
மேலும்
4359
புதன் தை 06, 2021
 1. Q
 2. 6
 3. 6
 4. 2
 5. 9
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4358
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. Y
 2. 8
 3. 8
 4. 0
 5. 3
 6. 6
 7. 0
மேலும்
4357
திங்கள் தை 04, 2021
 1. Z
 2. 8
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4356
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. A
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 7
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4355
சனி தை 02, 2021
 1. T
 2. 1
 3. 7
 4. 2
 5. 8
 6. 6
 7. 6
மேலும்
4354
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. L
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 3
 6. 3
 7. 1
மேலும்
4353
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. U
 2. 9
 3. 9
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 8
மேலும்
4352
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. U
 2. 1
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 9
 7. 7
மேலும்
4351
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. V
 2. 6
 3. 7
 4. 6
 5. 8
 6. 0
 7. 1
மேலும்
4350
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. W
 2. 3
 3. 0
 4. 4
 5. 1
 6. 7
 7. 7
மேலும்
4349
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. E
 2. 7
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4348
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 3
மேலும்
4347
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. P
 2. 1
 3. 9
 4. 8
 5. 6
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4346
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 9
 5. 9
 6. 2
 7. 7
மேலும்
4345
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 4
 5. 7
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4344
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. L
 2. 8
 3. 3
 4. 4
 5. 1
 6. 4
 7. 3
மேலும்
4343
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. Q
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 3
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4342
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. M
 2. 8
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 9
 7. 9
மேலும்
4341
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. Y
 2. 9
 3. 5
 4. 6
 5. 4
 6. 9
 7. 4
மேலும்
4340
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. J
 2. 1
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 5
மேலும்
4339
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. E
 2. 0
 3. 4
 4. 4
 5. 4
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4338
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. X
 2. 0
 3. 7
 4. 4
 5. 1
 6. 5
 7. 2
மேலும்
4337
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. D
 2. 2
 3. 1
 4. 4
 5. 7
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4336
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. D
 2. 0
 3. 8
 4. 7
 5. 8
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4335
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. K
 2. 9
 3. 4
 4. 2
 5. 4
 6. 6
 7. 4
மேலும்
4334
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. T
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4333
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 1
 4. 3
 5. 0
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4332
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 1
 4. 3
 5. 5
 6. 3
 7. 5
மேலும்
4331
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. C
 2. 7
 3. 9
 4. 7
 5. 6
 6. 8
 7. 0
மேலும்
4330
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 3
 4. 5
 5. 8
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4329
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. N
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 1
 6. 5
 7. 8
மேலும்
4328
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. X
 2. 7
 3. 6
 4. 5
 5. 5
 6. 4
 7. 6
மேலும்
4327
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. 5
 6. 5
 7. 7
மேலும்
4326
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 5
 7. 0
மேலும்
4325
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. F
 2. 7
 3. 3
 4. 6
 5. 0
 6. 0
 7. 3
மேலும்
4324
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. S
 2. 8
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 7
 7. 5
மேலும்
4323
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 7
 4. 3
 5. 3
 6. 9
 7. 1
மேலும்
4322
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 0
 5. 1
 6. 2
 7. 0
மேலும்
4321
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. Q
 2. 1
 3. 9
 4. 4
 5. 3
 6. 9
 7. 1
மேலும்
4320
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. G
 2. 9
 3. 5
 4. 7
 5. 5
 6. 7
 7. 3
மேலும்
4319
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. X
 2. 7
 3. 0
 4. 6
 5. 8
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4318
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 3
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4317
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. F
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 8
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4316
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. S
 2. 5
 3. 5
 4. 1
 5. 1
 6. 9
 7. 0
மேலும்
4315
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. Y
 2. 9
 3. 5
 4. 1
 5. 6
 6. 7
 7. 0
மேலும்
4314
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 7
 4. 2
 5. 9
 6. 2
 7. 7
மேலும்
4313
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. R
 2. 9
 3. 8
 4. 1
 5. 6
 6. 7
 7. 1
மேலும்
4312
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. J
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 3
 6. 1
 7. 9
மேலும்
4311
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. K
 2. 8
 3. 7
 4. 9
 5. 5
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4310
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. U
 2. 0
 3. 8
 4. 2
 5. 0
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4309
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 3
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 5
மேலும்
4308
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. C
 2. 5
 3. 9
 4. 6
 5. 9
 6. 6
 7. 4
மேலும்
4307
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 8
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4306
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. J
 2. 8
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 0
 7. 2
மேலும்
4305
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 5
 7. 5
மேலும்
4304
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. J
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 8
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4303
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 9
 4. 5
 5. 7
 6. 9
 7. 8
மேலும்
4302
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. P
 2. 5
 3. 9
 4. 5
 5. 3
 6. 6
 7. 0
மேலும்
4301
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 9
 5. 7
 6. 3
 7. 4
மேலும்
4300
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. V
 2. 1
 3. 2
 4. 1
 5. 3
 6. 2
 7. 9
மேலும்
4299
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. S
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 7
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4298
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. Q
 2. 6
 3. 9
 4. 0
 5. 5
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4297
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. M
 2. 7
 3. 7
 4. 3
 5. 1
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4296
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. H
 2. 8
 3. 3
 4. 5
 5. 9
 6. 8
 7. 6
மேலும்
4295
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. Z
 2. 3
 3. 7
 4. 7
 5. 1
 6. 8
 7. 1
மேலும்
4294
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. V
 2. 4
 3. 0
 4. 0
 5. 2
 6. 7
 7. 0
மேலும்
4293
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 2
 4. 7
 5. 3
 6. 2
 7. 3
மேலும்
4292
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 7
 5. 2
 6. 0
 7. 7
மேலும்
4291
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. Z
 2. 0
 3. 8
 4. 3
 5. 0
 6. 0
 7. 4
மேலும்
4290
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 5
 4. 7
 5. 2
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4289
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 4
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4288
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. N
 2. 6
 3. 1
 4. 8
 5. 4
 6. 7
 7. 6
மேலும்
4287
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. D
 2. 4
 3. 0
 4. 7
 5. 9
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4286
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. E
 2. 8
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4285
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 7
 4. 2
 5. 7
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4284
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. E
 2. 0
 3. 4
 4. 4
 5. 1
 6. 1
 7. 3
மேலும்
4283
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. E
 2. 1
 3. 8
 4. 2
 5. 5
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4282
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. T
 2. 0
 3. 9
 4. 8
 5. 2
 6. 1
 7. 5
மேலும்
4281
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 8
 4. 8
 5. 0
 6. 7
 7. 3
மேலும்
4280
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. G
 2. 8
 3. 7
 4. 5
 5. 0
 6. 8
 7. 5
மேலும்
4279
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 8
 4. 8
 5. 6
 6. 4
 7. 7
மேலும்
4278
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. P
 2. 0
 3. 2
 4. 3
 5. 3
 6. 3
 7. 0
மேலும்
4277
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 3
 4. 9
 5. 6
 6. 4
 7. 2
மேலும்
4276
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. R
 2. 8
 3. 4
 4. 1
 5. 3
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4275
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. T
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 4
மேலும்
4274
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. O
 2. 1
 3. 8
 4. 5
 5. 8
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4273
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. C
 2. 9
 3. 8
 4. 2
 5. 2
 6. 0
 7. 7
மேலும்
4272
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. U
 2. 0
 3. 8
 4. 9
 5. 3
 6. 0
 7. 8
மேலும்
4271
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. M
 2. 5
 3. 9
 4. 7
 5. 3
 6. 2
 7. 3
மேலும்
4270
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. T
 2. 4
 3. 1
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4269
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. G
 2. 2
 3. 0
 4. 5
 5. 6
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4268
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 9
 4. 1
 5. 7
 6. 6
 7. 7
மேலும்
4267
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. S
 2. 6
 3. 2
 4. 6
 5. 1
 6. 9
 7. 2
மேலும்
4266
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. W
 2. 5
 3. 1
 4. 1
 5. 0
 6. 0
 7. 8
மேலும்
4265
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. H
 2. 3
 3. 5
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 2
மேலும்
4264
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. F
 2. 3
 3. 5
 4. 5
 5. 7
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4263
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. H
 2. 9
 3. 6
 4. 3
 5. 0
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4262
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. C
 2. 7
 3. 0
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4261
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. U
 2. 1
 3. 7
 4. 7
 5. 4
 6. 0
 7. 0
மேலும்
4260
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 5
 4. 9
 5. 2
 6. 9
 7. 5
மேலும்
4259
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4258
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. O
 2. 6
 3. 7
 4. 4
 5. 9
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4257
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. K
 2. 5
 3. 2
 4. 7
 5. 6
 6. 9
 7. 6
 1. 47
 2. 15
 3. 51
 4. 53
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. 4
மேலும்
4256
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. J
 2. 7
 3. 2
 4. 8
 5. 9
 6. 5
 7. 6
மேலும்
4255
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 9
 4. 3
 5. 3
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4254
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. Z
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 9
 7. 0
மேலும்
4253
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. T
 2. 8
 3. 3
 4. 1
 5. 1
 6. 8
 7. 3
மேலும்
4252
திங்கள் புரட்டாதி 21, 2020
 1. X
 2. 9
 3. 2
 4. 9
 5. 9
 6. 5
 7. 8
மேலும்
4251
ஞாயிறு புரட்டாதி 20, 2020
 1. L
 2. 3
 3. 6
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 2
மேலும்
4250
சனி புரட்டாதி 19, 2020
 1. G
 2. 8
 3. 2
 4. 8
 5. 0
 6. 0
 7. 1
மேலும்
4249
வெள்ளி புரட்டாதி 18, 2020
 1. Y
 2. 2
 3. 8
 4. 6
 5. 3
 6. 5
 7. 2
மேலும்
4248
வியாழன் புரட்டாதி 17, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 3
 4. 1
 5. 5
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4247
புதன் புரட்டாதி 16, 2020
 1. M
 2. 6
 3. 8
 4. 6
 5. 2
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4246
செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020
 1. G
 2. 5
 3. 7
 4. 6
 5. 3
 6. 4
 7. 5
மேலும்
4245
திங்கள் புரட்டாதி 14, 2020
 1. A
 2. 3
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 7
 7. 6
மேலும்
4244
ஞாயிறு புரட்டாதி 13, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 8
 5. 9
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4243
சனி புரட்டாதி 12, 2020
 1. X
 2. 3
 3. 0
 4. 5
 5. 3
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4242
வெள்ளி புரட்டாதி 11, 2020
 1. V
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 6
 6. 9
 7. 6
மேலும்
4241
வியாழன் புரட்டாதி 10, 2020
 1. C
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 6
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4240
புதன் புரட்டாதி 09, 2020
 1. Z
 2. 2
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. 8
 7. 2
மேலும்
4239
செவ்வாய் புரட்டாதி 08, 2020
 1. H
 2. 9
 3. 0
 4. 3
 5. 6
 6. 1
 7. 1
மேலும்
4238
திங்கள் புரட்டாதி 07, 2020
 1. E
 2. 1
 3. 0
 4. 1
 5. 3
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4237
ஞாயிறு புரட்டாதி 06, 2020
 1. E
 2. 7
 3. 7
 4. 5
 5. 3
 6. 1
 7. 9
மேலும்
4236
சனி புரட்டாதி 05, 2020
 1. W
 2. 5
 3. 5
 4. 0
 5. 8
 6. 8
 7. 5
மேலும்
4235
வெள்ளி புரட்டாதி 04, 2020
 1. E
 2. 6
 3. 1
 4. 4
 5. 2
 6. 2
 7. 5
மேலும்
4234
வியாழன் புரட்டாதி 03, 2020
 1. F
 2. 4
 3. 9
 4. 2
 5. 0
 6. 8
 7. 3
மேலும்
4233
புதன் புரட்டாதி 02, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 5
 4. 9
 5. 5
 6. 1
 7. 0
மேலும்
4232
செவ்வாய் புரட்டாதி 01, 2020
 1. C
 2. 4
 3. 8
 4. 6
 5. 7
 6. 3
 7. 3
மேலும்
4231
திங்கள் ஆவணி 31, 2020
 1. F
 2. 1
 3. 7
 4. 6
 5. 0
 6. 3
 7. 8
மேலும்
4230
ஞாயிறு ஆவணி 30, 2020
 1. Q
 2. 5
 3. 2
 4. 5
 5. 1
 6. 6
 7. 0
மேலும்
4229
சனி ஆவணி 29, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 1
 4. 5
 5. 6
 6. 2
 7. 8
மேலும்
4228
வெள்ளி ஆவணி 28, 2020
 1. R
 2. 4
 3. 8
 4. 2
 5. 5
 6. 0
 7. 7
மேலும்
4227
வியாழன் ஆவணி 27, 2020
 1. G
 2. 1
 3. 7
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 9
மேலும்
4226
புதன் ஆவணி 26, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 4
 4. 6
 5. 1
 6. 5
 7. 9
மேலும்
4225
செவ்வாய் ஆவணி 25, 2020
 1. P
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 0
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4224
திங்கள் ஆவணி 24, 2020
 1. U
 2. 1
 3. 2
 4. 6
 5. 8
 6. 6
 7. 3
மேலும்
4223
ஞாயிறு ஆவணி 23, 2020
 1. A
 2. 7
 3. 3
 4. 3
 5. 3
 6. 2
 7. 1
மேலும்
4222
சனி ஆவணி 22, 2020
 1. O
 2. 4
 3. 9
 4. 5
 5. 5
 6. 0
 7. 3
மேலும்
4221
வெள்ளி ஆவணி 21, 2020
 1. B
 2. 3
 3. 3
 4. 9
 5. 6
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4220
வியாழன் ஆவணி 20, 2020
 1. L
 2. 2
 3. 1
 4. 8
 5. 1
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4219
புதன் ஆவணி 19, 2020
 1. G
 2. 4
 3. 7
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 5
மேலும்
4218
செவ்வாய் ஆவணி 18, 2020
 1. N
 2. 9
 3. 0
 4. 9
 5. 8
 6. 8
 7. 9
மேலும்
4217
திங்கள் ஆவணி 17, 2020
 1. Q
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 9
 6. 0
 7. 2
மேலும்
4216
ஞாயிறு ஆவணி 16, 2020
 1. G
 2. 2
 3. 8
 4. 1
 5. 1
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4215
சனி ஆவணி 15, 2020
 1. D
 2. 9
 3. 0
 4. 4
 5. 8
 6. 8
 7. 7
மேலும்
4214
வெள்ளி ஆவணி 14, 2020
 1. X
 2. 6
 3. 1
 4. 6
 5. 7
 6. 5
 7. 4
மேலும்
4213
வியாழன் ஆவணி 13, 2020
 1. Y
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 2
 6. 8
 7. 4
மேலும்
4212
புதன் ஆவணி 12, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 7
 4. 8
 5. 0
 6. 4
 7. 9
மேலும்
4211
செவ்வாய் ஆவணி 11, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 3
மேலும்
4210
திங்கள் ஆவணி 10, 2020
 1. T
 2. 5
 3. 0
 4. 3
 5. 6
 6. 7
 7. 1
மேலும்
4209
ஞாயிறு ஆவணி 09, 2020
 1. B
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 0
 6. 1
 7. 2
மேலும்
4208
சனி ஆவணி 08, 2020
 1. Q
 2. 9
 3. 1
 4. 2
 5. 4
 6. 7
 7. 5
மேலும்
4207
வெள்ளி ஆவணி 07, 2020
 1. S
 2. 6
 3. 6
 4. 8
 5. 6
 6. 2
 7. 6
மேலும்
4206
வியாழன் ஆவணி 06, 2020
 1. R
 2. 0
 3. 3
 4. 6
 5. 3
 6. 3
 7. 2
மேலும்
4205
புதன் ஆவணி 05, 2020
 1. F
 2. 5
 3. 1
 4. 1
 5. 5
 6. 9
 7. 9
மேலும்
4204
செவ்வாய் ஆவணி 04, 2020
 1. D
 2. 8
 3. 1
 4. 7
 5. 4
 6. 4
 7. 3
மேலும்
4203
திங்கள் ஆவணி 03, 2020
 1. L
 2. 2
 3. 1
 4. 8
 5. 8
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4202
ஞாயிறு ஆவணி 02, 2020
 1. K
 2. 3
 3. 4
 4. 2
 5. 9
 6. 1
 7. 8
மேலும்
4201
சனி ஆவணி 01, 2020
 1. L
 2. 1
 3. 0
 4. 1
 5. 4
 6. 0
 7. 9
மேலும்
4200
வெள்ளி ஆடி 31, 2020
 1. R
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 8
 6. 1
 7. 7
மேலும்
4199
வியாழன் ஆடி 30, 2020
 1. L
 2. 9
 3. 8
 4. 0
 5. 8
 6. 1
 7. 2
மேலும்
4198
புதன் ஆடி 29, 2020
 1. O
 2. 4
 3. 4
 4. 4
 5. 7
 6. 4
 7. 8
மேலும்
4197
செவ்வாய் ஆடி 28, 2020
 1. V
 2. 1
 3. 5
 4. 6
 5. 0
 6. 1
 7. 2
மேலும்
4196
திங்கள் ஆடி 27, 2020
 1. N
 2. 0
 3. 9
 4. 3
 5. 6
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4195
ஞாயிறு ஆடி 26, 2020
 1. P
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 7
மேலும்
4194
சனி ஆடி 25, 2020
 1. M
 2. 6
 3. 0
 4. 6
 5. 1
 6. 3
 7. 1
மேலும்
4193
வெள்ளி ஆடி 24, 2020
 1. M
 2. 7
 3. 6
 4. 0
 5. 3
 6. 9
 7. 5
மேலும்
4192
வியாழன் ஆடி 23, 2020
 1. F
 2. 5
 3. 8
 4. 9
 5. 9
 6. 4
 7. 9
மேலும்
4191
புதன் ஆடி 22, 2020
 1. Q
 2. 4
 3. 1
 4. 8
 5. 7
 6. 1
 7. 5
மேலும்
4190
செவ்வாய் ஆடி 21, 2020
 1. H
 2. 1
 3. 6
 4. 5
 5. 3
 6. 3
 7. 3
மேலும்
4189
திங்கள் ஆடி 20, 2020
 1. E
 2. 6
 3. 8
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 7. 4
மேலும்
4188
ஞாயிறு ஆடி 19, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 6
 4. 6
 5. 3
 6. 7
 7. 9
மேலும்
4187
சனி ஆடி 18, 2020
 1. L
 2. 2
 3. 9
 4. 3
 5. 7
 6. 0
 7. 0
மேலும்
4186
வெள்ளி ஆடி 17, 2020
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 6
 5. 6
 6. 7
 7. 8
மேலும்
4185
வியாழன் ஆடி 16, 2020
 1. P
 2. 0
 3. 0
 4. 4
 5. 4
 6. 2
 7. 8
மேலும்
4184
புதன் ஆடி 15, 2020
 1. L
 2. 1
 3. 9
 4. 7
 5. 9
 6. 5
 7. 1
மேலும்
4183
செவ்வாய் ஆடி 14, 2020
 1. U
 2. 5
 3. 3
 4. 0
 5. 9
 6. 8
 7. 9
மேலும்
4182
திங்கள் ஆடி 13, 2020
 1. X
 2. 5
 3. 8
 4. 6
 5. 9
 6. 9
 7. 8
மேலும்
4181
ஞாயிறு ஆடி 12, 2020
 1. U
 2. 0
 3. 2
 4. 5
 5. 6
 6. 8
 7. 5
மேலும்
4180
சனி ஆடி 11, 2020
 1. O
 2. 9
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 7
 7. 5
மேலும்
4179
வெள்ளி ஆடி 10, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 5
 4. 3
 5. 8
 6. 0
 7. 0
மேலும்
4178
வியாழன் ஆடி 09, 2020
 1. U
 2. 9
 3. 8
 4. 7
 5. 3
 6. 0
 7. 6
மேலும்
4177
புதன் ஆடி 08, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 0
 4. 9
 5. 9
 6. 3
 7. 6
மேலும்
4176
செவ்வாய் ஆடி 07, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 6
 4. 6
 5. 2
 6. 9
 7. 3
மேலும்
4175
திங்கள் ஆடி 06, 2020
 1. F
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 7
 6. 0
 7. 3
மேலும்
4174
ஞாயிறு ஆடி 05, 2020
 1. K
 2. 8
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 2
மேலும்
4173
சனி ஆடி 04, 2020
 1. Q
 2. 1
 3. 3
 4. 9
 5. 4
 6. 0
 7. 5
மேலும்
4172
வெள்ளி ஆடி 03, 2020
 1. C
 2. 3
 3. 6
 4. 7
 5. 0
 6. 5
 7. 0
மேலும்
4171
வியாழன் ஆடி 02, 2020
 1. H
 2. 7
 3. 8
 4. 3
 5. 3
 6. 4
 7. 5
மேலும்
4170
செவ்வாய் ஆனி 30, 2020
 1. L
 2. 5
 3. 1
 4. 5
 5. 2
 6. 3
 7. 9
மேலும்
4169
திங்கள் ஆனி 29, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 4
 4. 1
 5. 1
 6. 6
 7. 1
மேலும்
4168
ஞாயிறு ஆனி 28, 2020
 1. L
 2. 5
 3. 9
 4. 2
 5. 4
 6. 7
 7. 0
மேலும்
4167
சனி ஆனி 27, 2020
 1. A
 2. 7
 3. 6
 4. 4
 5. 5
 6. 5
 7. 7
மேலும்