சமீபத்திய முடிவுகள்: 718

சீட்டிழுப்பு இல.: 718

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 18,795,860.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
2
ரூ. 20,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
38
ரூ. 76,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
155
ரூ. 31,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1828
ரூ. 182,800.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2317
ரூ. 139,020.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
25269
ரூ. 505,380.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9317
ரூ. 186,340.00
மொத்தம்
38926
1,140,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00