சமீபத்திய முடிவுகள்: 703

சீட்டிழுப்பு இல.: 703

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,355,320.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
66
ரூ. 132,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
347
ரூ. 69,400.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3555
ரூ. 355,500.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
4739
ரூ. 284,340.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
52944
ரூ. 1,058,880.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19413
ரூ. 388,260.00
மொத்தம்
81072
2,368,380.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00