சமீபத்திய முடிவுகள்: 662

சீட்டிழுப்பு இல.: 662

திகதி: வியாழன் மாசி 13, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 13, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,395,136.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
78
ரூ. 156,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
373
ரூ. 74,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4460
ரூ. 446,000.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
5820
ரூ. 349,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
64970
ரூ. 1,299,400.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24147
ரூ. 482,940.00
மொத்தம்
99856
2,888,140.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo