சமீபத்திய முடிவுகள்: 614

சீட்டிழுப்பு இல.: 614

திகதி: செவ்வாய் ஐப்பசி 22, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஐப்பசி 22, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,845,169.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
7
ரூ. 70,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
81
ரூ. 162,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
370
ரூ. 74,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3963
ரூ. 396,300.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
5307
ரூ. 318,420.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
58318
ரூ. 1,166,360.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
21649
ரூ. 432,980.00
மொத்தம்
89696
3,620,060.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo