சமீபத்திய முடிவுகள்: 587

சீட்டிழுப்பு இல.: 587

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,625,367.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
89
ரூ. 178,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
359
ரூ. 71,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4470
ரூ. 447,000.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
5978
ரூ. 358,680.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
64640
ரூ. 1,292,800.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23857
ரூ. 477,140.00
மொத்தம்
99401
2,905,420.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo