சமீபத்திய முடிவுகள்: 584

சீட்டிழுப்பு இல.: 584

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,337,427.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
78
ரூ. 156,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
399
ரூ. 79,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4139
ரூ. 413,900.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
5626
ரூ. 337,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
61793
ரூ. 1,235,860.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22821
ரூ. 456,420.00
மொத்தம்
94866
2,779,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo