சமீபத்திய முடிவுகள்: 570

சீட்டிழுப்பு இல.: 570

திகதி: வியாழன் ஆடி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,623,307.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
79
ரூ. 158,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
382
ரூ. 76,400.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4342
ரூ. 434,200.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
5792
ரூ. 347,520.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
63514
ரூ. 1,270,280.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23420
ரூ. 468,400.00
மொத்தம்
97539
2,854,800.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo