சமீபத்திய முடிவுகள்: 524

சீட்டிழுப்பு இல.: 524

திகதி: வியாழன் பங்குனி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,524,956.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
103
ரூ. 206,000.00
4
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5040
ரூ. 504,000.00
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
69304
ரூ. 1,386,080.00
6
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22468
ரூ. 449,360.00
மொத்தம்
96917
3,645,440.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00