சமீபத்திய முடிவுகள்: 482

சீட்டிழுப்பு இல.: 482

திகதி: வியாழன் மார்கழி 06, 2018

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மார்கழி 06, 2018

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,160,836.50
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
88
ரூ. 176,000.00
4
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4900
ரூ. 490,000.00
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68092
ரூ. 1,361,840.00
6
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22009
ரூ. 440,180.00
மொத்தம்
95092
2,768,020.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00