நீரோகா லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0718
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 17
 3. 29
 4. 31
 5. 36
மேலும்
0717
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 14
 3. 59
 4. 63
 5. 68
மேலும்
0716
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. மீனம்
 2. 15
 3. 18
 4. 21
 5. 27
மேலும்
0715
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 7
 3. 26
 4. 67
 5. 69
மேலும்
0714
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. கும்பம்
 2. 9
 3. 19
 4. 24
 5. 63
மேலும்
0713
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 13
 3. 27
 4. 41
 5. 51
மேலும்
0712
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. துலாம்
 2. 30
 3. 34
 4. 53
 5. 67
மேலும்
0711
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. துலாம்
 2. 10
 3. 33
 4. 62
 5. 65
மேலும்
0710
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 5
 3. 16
 4. 17
 5. 69
மேலும்
0709
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 14
 3. 51
 4. 63
 5. 71
மேலும்
0708
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. தனுசு
 2. 18
 3. 27
 4. 28
 5. 59
மேலும்
0707
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 44
 3. 58
 4. 59
 5. 71
மேலும்
0706
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. மேஷம்
 2. 3
 3. 32
 4. 40
 5. 53
மேலும்
0705
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 6
 3. 47
 4. 55
 5. 59
மேலும்
0704
வெள்ளி புரட்டாதி 18, 2020
 1. கும்பம்
 2. 05
 3. 31
 4. 43
 5. 57
மேலும்
0703
செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 04
 3. 35
 4. 47
 5. 69
மேலும்
0702
வெள்ளி புரட்டாதி 11, 2020
 1. தனுசு
 2. 3
 3. 10
 4. 27
 5. 68
மேலும்
0701
செவ்வாய் புரட்டாதி 08, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 2
 3. 10
 4. 31
 5. 32
மேலும்
0700
வெள்ளி புரட்டாதி 04, 2020
 1. கும்பம்
 2. 2
 3. 3
 4. 24
 5. 41
மேலும்
0699
செவ்வாய் புரட்டாதி 01, 2020
 1. துலாம்
 2. 25
 3. 28
 4. 45
 5. 70
மேலும்
0698
வெள்ளி ஆவணி 28, 2020
 1. மேஷம்
 2. 12
 3. 13
 4. 28
 5. 43
மேலும்
0697
செவ்வாய் ஆவணி 25, 2020
 1. மேஷம்
 2. 4
 3. 15
 4. 19
 5. 28
மேலும்
0696
வெள்ளி ஆவணி 21, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 18
 3. 39
 4. 69
 5. 72
மேலும்
0695
செவ்வாய் ஆவணி 18, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 17
 3. 28
 4. 47
 5. 62
மேலும்
0694
வெள்ளி ஆவணி 14, 2020
 1. துலாம்
 2. 5
 3. 18
 4. 58
 5. 60
மேலும்
0693
செவ்வாய் ஆவணி 11, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 16
 3. 47
 4. 49
 5. 52
மேலும்
0692
செவ்வாய் ஆவணி 04, 2020
 1. மீனம்
 2. 01
 3. 35
 4. 40
 5. 44
மேலும்
0691
வெள்ளி ஆடி 31, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 14
 3. 41
 4. 56
 5. 68
மேலும்
0690
செவ்வாய் ஆடி 28, 2020
 1. ரிஷபம்
 2. 02
 3. 06
 4. 11
 5. 28
மேலும்
0689
வெள்ளி ஆடி 24, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 16
 3. 27
 4. 45
 5. 57
மேலும்
0688
செவ்வாய் ஆடி 21, 2020
 1. துலாம்
 2. 14
 3. 27
 4. 50
 5. 55
மேலும்
0687
வெள்ளி ஆடி 17, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 06
 3. 29
 4. 32
 5. 60
மேலும்
0686
செவ்வாய் ஆடி 14, 2020
 1. கடகம்
 2. 4
 3. 56
 4. 59
 5. 66
மேலும்
0685
வெள்ளி ஆடி 10, 2020
 1. தனுசு
 2. 32
 3. 44
 4. 52
 5. 72
மேலும்
0684
செவ்வாய் ஆடி 07, 2020
 1. துலாம்
 2. 2
 3. 40
 4. 49
 5. 69
மேலும்
0683
வியாழன் ஆடி 02, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 14
 3. 20
 4. 43
 5. 53
மேலும்
0682
செவ்வாய் ஆனி 30, 2020
 1. ரிஷபம்
 2. 21
 3. 26
 4. 38
 5. 72
மேலும்