நீரோகா லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0600
வியாழன் புரட்டாதி 19, 2019
 1. மகரம்
 2. 28
 3. 37
 4. 58
 5. 67
மேலும்
0599
செவ்வாய் புரட்டாதி 17, 2019
 1. கும்பம்
 2. 6
 3. 20
 4. 31
 5. 52
மேலும்
0598
ஞாயிறு புரட்டாதி 15, 2019
 1. கன்னி
 2. 31
 3. 40
 4. 59
 5. 72
மேலும்
0597
வியாழன் புரட்டாதி 12, 2019
 1. மீனம்
 2. 51
 3. 52
 4. 65
 5. 71
மேலும்
0596
செவ்வாய் புரட்டாதி 10, 2019
 1. மகரம்
 2. 14
 3. 53
 4. 56
 5. 64
மேலும்
0595
ஞாயிறு புரட்டாதி 08, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 27
 3. 31
 4. 59
 5. 62
மேலும்
0594
வியாழன் புரட்டாதி 05, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 08
 3. 17
 4. 33
 5. 69
மேலும்
0593
செவ்வாய் புரட்டாதி 03, 2019
 1. துலாம்
 2. 12
 3. 25
 4. 33
 5. 54
மேலும்
0592
ஞாயிறு புரட்டாதி 01, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 16
 3. 20
 4. 36
 5. 58
மேலும்
0591
வியாழன் ஆவணி 29, 2019
 1. துலாம்
 2. 27
 3. 33
 4. 52
 5. 58
மேலும்
0590
செவ்வாய் ஆவணி 27, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 31
 3. 38
 4. 40
 5. 50
மேலும்
0589
ஞாயிறு ஆவணி 25, 2019
 1. கும்பம்
 2. 22
 3. 23
 4. 25
 5. 51
மேலும்
0588
வியாழன் ஆவணி 22, 2019
 1. கன்னி
 2. 19
 3. 21
 4. 29
 5. 39
மேலும்
0587
செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019
 1. கன்னி
 2. 23
 3. 44
 4. 51
 5. 54
மேலும்
0586
ஞாயிறு ஆவணி 18, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 25
 3. 51
 4. 59
 5. 62
மேலும்
0585
வியாழன் ஆவணி 15, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 23
 3. 25
 4. 28
 5. 42
மேலும்
0584
செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019
 1. மீனம்
 2. 28
 3. 47
 4. 58
 5. 60
மேலும்
0583
ஞாயிறு ஆவணி 11, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 19
 3. 31
 4. 38
 5. 42
மேலும்
0582
வியாழன் ஆவணி 08, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 27
 3. 45
 4. 63
 5. 71
மேலும்
0581
செவ்வாய் ஆவணி 06, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 03
 3. 19
 4. 48
 5. 52
மேலும்
0580
ஞாயிறு ஆவணி 04, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 21
 3. 23
 4. 53
 5. 66
மேலும்
0579
வியாழன் ஆவணி 01, 2019
 1. துலாம்
 2. 4
 3. 30
 4. 36
 5. 47
மேலும்
0578
செவ்வாய் ஆடி 30, 2019
 1. கும்பம்
 2. 13
 3. 16
 4. 50
 5. 52
மேலும்
0577
ஞாயிறு ஆடி 28, 2019
 1. தனுசு
 2. 20
 3. 44
 4. 51
 5. 66
மேலும்
0576
வியாழன் ஆடி 25, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 09
 3. 30
 4. 66
 5. 70
மேலும்
0575
செவ்வாய் ஆடி 23, 2019
 1. மீனம்
 2. 34
 3. 54
 4. 55
 5. 69
மேலும்
0574
ஞாயிறு ஆடி 21, 2019
 1. கும்பம்
 2. 33
 3. 53
 4. 57
 5. 63
மேலும்
0573
வியாழன் ஆடி 18, 2019
 1. கடகம்
 2. 01
 3. 46
 4. 47
 5. 66
மேலும்
0572
செவ்வாய் ஆடி 16, 2019
 1. கடகம்
 2. 8
 3. 14
 4. 65
 5. 69
மேலும்
0571
ஞாயிறு ஆடி 14, 2019
 1. மீனம்
 2. 30
 3. 38
 4. 48
 5. 56
மேலும்
0570
வியாழன் ஆடி 11, 2019
 1. மீனம்
 2. 05
 3. 20
 4. 30
 5. 33
மேலும்
0569
செவ்வாய் ஆடி 09, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 6
 3. 9
 4. 52
 5. 70
மேலும்
0568
ஞாயிறு ஆடி 07, 2019
 1. கடகம்
 2. 04
 3. 49
 4. 56
 5. 59
மேலும்
0567
வியாழன் ஆடி 04, 2019
 1. மேஷம்
 2. 5
 3. 24
 4. 26
 5. 32
மேலும்
0566
செவ்வாய் ஆடி 02, 2019
 1. மகரம்
 2. 20
 3. 24
 4. 60
 5. 70
மேலும்
0565
ஞாயிறு ஆனி 30, 2019
 1. தனுசு
 2. 02
 3. 06
 4. 28
 5. 37
மேலும்
0564
வியாழன் ஆனி 27, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 24
 3. 28
 4. 31
 5. 38
மேலும்
0563
செவ்வாய் ஆனி 25, 2019
 1. மகரம்
 2. 08
 3. 21
 4. 32
 5. 52
மேலும்
0562
ஞாயிறு ஆனி 23, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 04
 3. 32
 4. 57
 5. 70
மேலும்
0561
வியாழன் ஆனி 20, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 15
 3. 30
 4. 36
 5. 48
மேலும்
0560
செவ்வாய் ஆனி 18, 2019
 1. தனுசு
 2. 12
 3. 31
 4. 62
 5. 63
மேலும்
0559
ஞாயிறு ஆனி 16, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 17
 3. 21
 4. 53
 5. 54
மேலும்
0558
வியாழன் ஆனி 13, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 02
 3. 07
 4. 10
 5. 35
மேலும்
0557
செவ்வாய் ஆனி 11, 2019
 1. மேஷம்
 2. 12
 3. 38
 4. 42
 5. 58
மேலும்
0556
ஞாயிறு ஆனி 09, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 02
 3. 33
 4. 41
 5. 45
மேலும்
0555
வியாழன் ஆனி 06, 2019
 1. கன்னி
 2. 04
 3. 28
 4. 57
 5. 64
மேலும்
0554
செவ்வாய் ஆனி 04, 2019
 1. கன்னி
 2. 16
 3. 31
 4. 46
 5. 69
மேலும்
0553
ஞாயிறு ஆனி 02, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 07
 3. 30
 4. 32
 5. 36
மேலும்
0552
வியாழன் வைகாசி 30, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 33
 3. 34
 4. 52
 5. 59
மேலும்
0551
செவ்வாய் வைகாசி 28, 2019
 1. துலாம்
 2. 27
 3. 36
 4. 40
 5. 72
மேலும்
0550
ஞாயிறு வைகாசி 26, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 03
 3. 27
 4. 36
 5. 69
மேலும்
0549
வியாழன் வைகாசி 23, 2019
 1. கும்பம்
 2. 13
 3. 17
 4. 19
 5. 56
மேலும்
0548
செவ்வாய் வைகாசி 21, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 03
 3. 17
 4. 39
 5. 58
மேலும்
0547
வியாழன் வைகாசி 16, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 54
மேலும்
0546
செவ்வாய் வைகாசி 14, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 12
 3. 23
 4. 43
 5. 45
மேலும்
0545
ஞாயிறு வைகாசி 12, 2019
 1. தனுசு
 2. 23
 3. 38
 4. 56
 5. 72
மேலும்
0544
வியாழன் வைகாசி 09, 2019
 1. கடகம்
 2. 11
 3. 15
 4. 54
 5. 59
மேலும்
0543
செவ்வாய் வைகாசி 07, 2019
 1. கடகம்
 2. 22
 3. 27
 4. 41
 5. 54
மேலும்
0542
ஞாயிறு வைகாசி 05, 2019
 1. தனுசு
 2. 23
 3. 69
 4. 70
 5. 71
மேலும்
0541
வியாழன் வைகாசி 02, 2019
 1. தனுசு
 2. 12
 3. 41
 4. 45
 5. 70
மேலும்
0540
செவ்வாய் சித்திரை 30, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 24
 3. 40
 4. 59
 5. 60
மேலும்
0539
ஞாயிறு சித்திரை 28, 2019
 1. கும்பம்
 2. 07
 3. 18
 4. 25
 5. 37
மேலும்
0538
வியாழன் சித்திரை 25, 2019
 1. மீனம்
 2. 14
 3. 39
 4. 61
 5. 72
மேலும்
0537
செவ்வாய் சித்திரை 23, 2019
 1. கடகம்
 2. 09
 3. 12
 4. 16
 5. 37
மேலும்
0536
வியாழன் சித்திரை 11, 2019
 1. மேஷம்
 2. 25
 3. 56
 4. 57
 5. 61
மேலும்
0535
செவ்வாய் சித்திரை 09, 2019
 1. மேஷம்
 2. 01
 3. 03
 4. 06
 5. 70
மேலும்
0534
ஞாயிறு சித்திரை 07, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 55
 3. 61
 4. 67
 5. 72
மேலும்
0533
வியாழன் சித்திரை 04, 2019
 1. கும்பம்
 2. 02
 3. 27
 4. 38
 5. 72
மேலும்
0532
செவ்வாய் சித்திரை 02, 2019
 1. கும்பம்
 2. 01
 3. 18
 4. 27
 5. 37
மேலும்
0531
ஞாயிறு பங்குனி 31, 2019
 1. மகரம்
 2. 12
 3. 46
 4. 50
 5. 55
மேலும்
0530
வியாழன் பங்குனி 28, 2019
 1. கன்னி
 2. 1
 3. 8
 4. 33
 5. 47
மேலும்
0529
செவ்வாய் பங்குனி 26, 2019
 1. மேஷம்
 2. 33
 3. 43
 4. 51
 5. 56
 6. 67
மேலும்
0528
ஞாயிறு பங்குனி 24, 2019
 1. மேஷம்
 2. 18
 3. 59
 4. 62
 5. 68
 6. 19
மேலும்
0527
வியாழன் பங்குனி 21, 2019
 1. மேஷம்
 2. 10
 3. 15
 4. 41
 5. 69
 6. 35
மேலும்
0526
செவ்வாய் பங்குனி 19, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 17
 3. 31
 4. 34
 5. 41
 6. 24
மேலும்
0525
ஞாயிறு பங்குனி 17, 2019
 1. கடகம்
 2. 02
 3. 03
 4. 30
 5. 59
 6. 33
மேலும்
0524
வியாழன் பங்குனி 14, 2019
 1. மேஷம்
 2. 4
 3. 8
 4. 30
 5. 32
 6. 66
மேலும்
0523
செவ்வாய் பங்குனி 12, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 25
 3. 35
 4. 42
 5. 67
 6. 20
மேலும்
0522
ஞாயிறு பங்குனி 10, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 04
 3. 30
 4. 45
 5. 69
 6. 35
மேலும்
0521
வியாழன் பங்குனி 07, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 15
 3. 21
 4. 23
 5. 32
 6. 35
மேலும்
0520
செவ்வாய் பங்குனி 05, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 06
 3. 14
 4. 40
 5. 46
 6. 05
மேலும்
0519
ஞாயிறு பங்குனி 03, 2019
 1. மேஷம்
 2. 06
 3. 11
 4. 34
 5. 50
 6. 59
மேலும்
0518
வியாழன் மாசி 28, 2019
 1. மேஷம்
 2. 04
 3. 09
 4. 37
 5. 55
 6. 65
மேலும்
0517
செவ்வாய் மாசி 26, 2019
 1. மேஷம்
 2. 22
 3. 23
 4. 46
 5. 51
 6. 24
மேலும்
0516
ஞாயிறு மாசி 24, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 01
 3. 42
 4. 56
 5. 65
 6. 51
மேலும்
0515
வியாழன் மாசி 21, 2019
 1. தனுசு
 2. 2
 3. 11
 4. 44
 5. 66
 6. 57
மேலும்
0514
செவ்வாய் மாசி 19, 2019
 1. கன்னி
 2. 03
 3. 09
 4. 38
 5. 47
 6. 13
மேலும்
Best Web 2019 Logo