சமீபத்திய முடிவுகள்: 27

சீட்டிழுப்பு இல.: 27

திகதி: ஞாயிறு மாசி 21, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு மாசி 21, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 7,127,267.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
49
ரூ. 49,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
161
ரூ. 32,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3415
ரூ. 341,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2655
ரூ. 106,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68522
ரூ. 1,370,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15471
ரூ. 309,420.00
மொத்தம்
90274
2,308,760.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00