தரு திரி சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0034
ஞாயிறு சித்திரை 11, 2021
 1. E
 2. 32
 3. 42
 4. 60
 5. 90
மேலும்
0033
ஞாயிறு சித்திரை 04, 2021
 1. C
 2. 15
 3. 27
 4. 32
 5. 87
மேலும்
0032
ஞாயிறு பங்குனி 28, 2021
 1. I
 2. 03
 3. 15
 4. 78
 5. 80
மேலும்
0031
ஞாயிறு பங்குனி 21, 2021
 1. Z
 2. 14
 3. 21
 4. 23
 5. 50
மேலும்
0030
ஞாயிறு பங்குனி 14, 2021
 1. M
 2. 30
 3. 53
 4. 56
 5. 83
மேலும்
0029
ஞாயிறு பங்குனி 07, 2021
 1. C
 2. 08
 3. 40
 4. 83
 5. 92
மேலும்
0028
ஞாயிறு மாசி 28, 2021
 1. D
 2. 04
 3. 51
 4. 61
 5. 65
மேலும்
0027
ஞாயிறு மாசி 21, 2021
 1. Y
 2. 32
 3. 50
 4. 85
 5. 95
மேலும்
0026
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. P
 2. 2
 3. 4
 4. 17
 5. 43
மேலும்
0025
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. S
 2. 3
 3. 33
 4. 50
 5. 58
மேலும்
0024
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. I
 2. 17
 3. 20
 4. 37
 5. 50
மேலும்
0023
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. S
 2. 11
 3. 14
 4. 55
 5. 59
மேலும்
0022
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. P
 2. 07
 3. 19
 4. 26
 5. 32
மேலும்
0021
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. M
 2. 1
 3. 12
 4. 34
 5. 61
மேலும்
0020
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. H
 2. 9
 3. 16
 4. 30
 5. 46
 1. 8
 2. 3
 3. 0
 4. 0
மேலும்