சமீபத்திய முடிவுகள்: 979

சீட்டிழுப்பு இல.: 979

திகதி: வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 133,964,225.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
65
ரூ. 195,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
144
ரூ. 144,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3646
ரூ. 364,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2500
ரூ. 150,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
62017
ரூ. 1,240,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11684
ரூ. 233,680.00
மொத்தம்
80059
3,527,620.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00