சமீபத்திய முடிவுகள்: 916

சீட்டிழுப்பு இல.: 916

திகதி: வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,647,731.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
50
ரூ. 150,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
135
ரூ. 135,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3331
ரூ. 333,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2236
ரூ. 134,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
56395
ரூ. 1,127,900.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10323
ரூ. 206,460.00
மொத்தம்
72473
2,386,620.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00