சமீபத்திய முடிவுகள்: 868

சீட்டிழுப்பு இல.: 868

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 120,327,442.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
47
ரூ. 141,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
118
ரூ. 118,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2883
ரூ. 288,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
1890
ரூ. 113,400.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
47779
ரூ. 955,580.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9099
ரூ. 181,980.00
மொத்தம்
61818
1,998,260.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00