சமீபத்திய முடிவுகள்: 825

சீட்டிழுப்பு இல.: 825

திகதி: வியாழன் ஆனி 23, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆனி 23, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 115,745,956.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
64
ரூ. 192,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
122
ரூ. 122,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3035
ரூ. 303,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2082
ரூ. 124,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
51617
ரூ. 1,032,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9835
ரூ. 196,700.00
மொத்தம்
66757
3,071,460.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00