சமீபத்திய முடிவுகள்: 677

சீட்டிழுப்பு இல.: 677

திகதி: வெள்ளி தை 14, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 14, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 92,563,036.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
0
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
61
ரூ. 183,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
136
ரூ. 136,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3545
ரூ. 354,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2344
ரூ. 140,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
59285
ரூ. 1,185,700.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11149
ரூ. 222,980.00
மொத்தம்
76521
3,222,820.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00