சமீபத்திய முடிவுகள்: 626

சீட்டிழுப்பு இல.: 626

திகதி: புதன் கார்த்திகை 24, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் கார்த்திகை 24, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 84,767,112.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
61
ரூ. 183,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
146
ரூ. 146,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3862
ரூ. 386,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2567
ரூ. 154,020.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
64637
ரூ. 1,292,740.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12159
ரூ. 243,180.00
மொத்தம்
83433
2,505,140.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00