சமீபத்திய முடிவுகள்: 584

சீட்டிழுப்பு இல.: 584

திகதி: புதன் ஐப்பசி 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,334,500.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
60
ரூ. 180,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
130
ரூ. 130,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3397
ரூ. 339,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2204
ரூ. 132,240.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
55165
ரூ. 1,103,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10412
ரூ. 208,240.00
மொத்தம்
71371
2,393,480.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00