சமீபத்திய முடிவுகள்: 572

சீட்டிழுப்பு இல.: 572

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 81,506,320.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
56
ரூ. 168,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
101
ரூ. 101,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2887
ரூ. 288,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
1950
ரூ. 117,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
49372
ரூ. 987,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9234
ரூ. 184,680.00
மொத்தம்
63601
1,946,820.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo