சமீபத்திய முடிவுகள்: 542

சீட்டிழுப்பு இல.: 542

திகதி: புதன் ஆடி 21, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆடி 21, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 99,827,223.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
71
ரூ. 213,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
150
ரூ. 150,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3897
ரூ. 389,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2594
ரூ. 155,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
65613
ரூ. 1,312,260.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12155
ரூ. 243,100.00
மொத்தம்
84483
2,763,700.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo