சமீபத்திய முடிவுகள்: 507

சீட்டிழுப்பு இல.: 507

திகதி: திங்கள் வைகாசி 03, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் வைகாசி 03, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 95,850,982.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
70
ரூ. 210,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
178
ரூ. 178,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3962
ரூ. 396,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2814
ரூ. 168,840.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68610
ரூ. 1,372,200.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13027
ரூ. 260,540.00
மொத்தம்
88664
2,885,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00