சமீபத்திய முடிவுகள்: 496

சீட்டிழுப்பு இல.: 496

திகதி: வியாழன் சித்திரை 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் சித்திரை 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 93,846,643.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
90
ரூ. 270,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
205
ரூ. 205,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5193
ரூ. 519,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3481
ரூ. 208,860.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
87566
ரூ. 1,751,320.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16420
ரூ. 328,400.00
மொத்தம்
112962
4,882,880.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00