சமீபத்திய முடிவுகள்: 487

சீட்டிழுப்பு இல.: 487

திகதி: புதன் சித்திரை 07, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் சித்திரை 07, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 91,712,730.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
84
ரூ. 252,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
218
ரூ. 218,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5456
ரூ. 545,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3733
ரூ. 223,980.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
92325
ரூ. 1,846,500.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
17299
ரூ. 345,980.00
மொத்தம்
119121
4,032,060.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00