சமீபத்திய முடிவுகள்: 448

சீட்டிழுப்பு இல.: 448

திகதி: சனி மாசி 27, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி மாசி 27, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 84,323,275.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
87
ரூ. 261,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
205
ரூ. 205,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4857
ரூ. 485,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3339
ரூ. 200,340.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
82819
ரூ. 1,656,380.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15500
ரூ. 310,000.00
மொத்தம்
106811
3,518,420.00
 

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
126
ரூ. 126,000.00
மொத்தம்
126
126,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00