சமீபத்திய முடிவுகள்: 447

சீட்டிழுப்பு இல.: 447

திகதி: வெள்ளி மாசி 26, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மாசி 26, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 84,181,878.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
60
ரூ. 180,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
126
ரூ. 126,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3312
ரூ. 331,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2139
ரூ. 128,340.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
54768
ரூ. 1,095,360.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
10277
ரூ. 205,540.00
மொத்தம்
70685
2,366,440.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00