சமீபத்திய முடிவுகள்: 443

சீட்டிழுப்பு இல.: 443

திகதி: திங்கள் மாசி 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 83,414,316.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
95
ரூ. 285,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
215
ரூ. 215,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5317
ரூ. 531,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3549
ரூ. 212,940.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
90308
ரூ. 1,806,160.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16885
ரூ. 337,700.00
மொத்தம்
116373
3,788,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00