சமீபத்திய முடிவுகள்: 403

சீட்டிழுப்பு இல.: 403

திகதி: புதன் தை 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் தை 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 129,672,228.32
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
75
ரூ. 225,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
214
ரூ. 214,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5495
ரூ. 549,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3837
ரூ. 230,220.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
94250
ரூ. 1,885,000.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
17723
ரூ. 354,460.00
மொத்தம்
121599
3,958,180.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00