சமீபத்திய முடிவுகள்: 350

சீட்டிழுப்பு இல.: 350

திகதி: சனி கார்த்திகை 21, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி கார்த்திகை 21, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 121,280,634.32
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
58
ரூ. 174,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
136
ரூ. 136,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3645
ரூ. 364,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2459
ரூ. 147,540.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
62454
ரூ. 1,249,080.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11615
ரூ. 232,300.00
மொத்தம்
80369
2,503,420.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00