சமீபத்திய முடிவுகள்: 316

சீட்டிழுப்பு இல.: 316

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 116,580,205.44
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
64
ரூ. 192,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
139
ரூ. 139,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3803
ரூ. 380,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2501
ரூ. 150,060.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
62391
ரூ. 1,247,820.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11785
ரூ. 235,700.00
மொத்தம்
80686
2,644,880.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00