சமீபத்திய முடிவுகள்: 237

சீட்டிழுப்பு இல.: 237

திகதி: புதன் மார்கழி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் மார்கழி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 104,690,370.64
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
53
ரூ. 159,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
126
ரூ. 126,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
2681
ரூ. 268,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
1818
ரூ. 109,080.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
45839
ரூ. 916,780.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
8622
ரூ. 172,440.00
மொத்தம்
59140
1,851,400.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo