சமீபத்திய முடிவுகள்: 224

சீட்டிழுப்பு இல.: 224

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 102,353,300.64
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000.00
82
ரூ. 246,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
185
ரூ. 185,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4328
ரூ. 432,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2908
ரூ. 174,480.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
71193
ரூ. 1,423,860.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13548
ரூ. 270,960.00
மொத்தம்
92248
3,133,100.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00