சமீபத்திய முடிவுகள்: 211

சீட்டிழுப்பு இல.: 211

திகதி: புதன் ஐப்பசி 09, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 09, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,116,254.24
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500.00
84
ரூ. 210,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
173
ரூ. 173,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4471
ரூ. 447,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
3145
ரூ. 157,250.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
77469
ரூ. 1,549,380.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14427
ரூ. 288,540.00
மொத்தம்
99774
3,325,270.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo